Obustava odvoza glomaznog otpada zbog tehničkih razloga u periodu od 06.03.-11.04.2023.

Obustava odvoza glomaznog otpada zbog tehničkih razloga u periodu od 06.03.-11.04.2023.